Nahoru
Nabídka zboží

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

1. Úvodní ustanovení

1.1. Společnost NÁBYTEK FALCO TRADE s.r.o. se sídlem Kosmonautů 670, 734 01 Karviná, IČO 25841581, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, spis. zn. C 20994 je Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”). Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR.

1.2. Kontaktní údaje Správce jsou: info@falconabytek.cz , tel: +420 776 069 201.

1.3. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

1.5. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

1.6. Ze strany Správce nedochází ke zpracování zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu čl. 9 GDPR.

1.7. Zpracování údajů, ať je nařízeno zákonem, prováděno z vůle správce nebo po dohodě či se souhlasem dotčených osob, musí být legitimní a nesmí být v rozporu s právními předpisy či morálkou.

2. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

2.1. Pokud detaily zpracování stanoví veřejnoprávní předpis, nelze se od nich většinou odchýlit. Každé zpracování musí mít jasný zákonný podklad, takové zpracování nelze nahradit souhlasem se zpracováním údajů. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (zejména pro vyřízení objednávky a odpověď na poptávku) (dále jen “Plnění smlouvy”),
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (dále jen “Oprávněný zájem”),
 • souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby (dále jen “Souhlas”).

2.2. Každý, kdo shromažduje, dále zpracovává a uchovává osobní údaje, musí jasně vymezit (stanovit a být schopen vysvětlit) sledovaný záměr - účel zpracování údajů.

3. Podmínky zabezpečení osobních údajů

3.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

3.2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť, zejména hostingové a marketingové služby a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména faktur, objednávek a poptávek.

3.3. Správce prohlašuje, že zrevidoval a uzavřel smlouvy, případně dodatky ke smlouvě o zpracování osobních údajů se všemi zpracovateli osobních údajů (čl.28 odst.3 GDPR), jež se podílí na zpracování osobních údajů, zejména provozovatel eshopu, hostingové společnosti, účetní poradce, marketingové společnosti, správce software, přepravní společnosti, které nevystupují z pozice správce a ostatní externisty.

3.4. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

3.5. Pověřené osoby Správce, které zpracovávají osobní údaje podle těchto podmínek, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo jejich zabezpečení. Správce zajistí jejich prokazatelné zavázání k této povinnosti.

4. Základní práva

4.1. Za podmínek stanovených v GDPR existují tato práva:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. 1. těchto podmínek.

4.2. Dále existuje právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

5. Doba uchování údajů

5.1. Správce uchovává osobní údaje:

 • po dobu která je nezbytně nutná pro naplnění účelu jejich zpracování
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Správcem a zákazníkem/uživatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů.
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

5.2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje zlikviduje.

6. Zpracování osobních údajů pro účel plnění smlouvy

6.1. V případě zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění smlouvy internetovým obchodníkem nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy internetovým obchodníkem je zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

6.2. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy

6.3. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

7. Souhlas se zpracováním osobních údajů

7.1. Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti NÁBYTEK FALCO TRADE s.r.o. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a pro činění jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána a to zasláním odvolání na adresu info@falconabytek.cz nebo na poštovní adresu Správce nebo přes kontaktní formulář.

7.2. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

7.3. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.

7.4. Vaše osobní údaje budou správcem uloženy nejdéle do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

8.       Zásady používání souborů cookie

8.1. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

8.2. Za účelem zlepšení Vám poskytovaných služeb využívají naše stránky soubory cookie. Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná. Soubory cookies tak pomáhají např.:

 • ke správné funkčnosti našich stránek, aby bylo možné dokončit proces nákupu s co nejmenšími obtížemi;
 • při zapamatování přihlašovacích údajů našich zákazníků, takže je nemusí pokaždé zadávat;
 • při zjišťování, které stránky a funkce používají návštěvníci nejčastěji; na základě toho můžeme co nejlépe přizpůsobit naši nabídku Vašim požadavkům;
 • pomáhají nám zjistit, které reklamy si návštěvníci nejčastěji prohlíží, aby se jim při procházení stránek nezobrazovala stále stejná reklama, případně aby se jim nezobrazovala reklama na zboží, o které nemají zájem.

8.3. Soubory cookie používané na našich stránkách lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobě tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení Vašeho prohlížeče).

8.4. Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Například informace o produktech kupovaných návštěvníky na našich stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou, abychom mohli lépe uzpůsobit zobrazení internetových reklamních bannerů na Vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat.

8.5. Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.

8.6. Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách:

Chrome
Firefox
Internet Explorer
Android

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tyto Zásady nabývají účinnosti dne 25.5.2018.

 

 


Proč nakoupit právě u nás?

Přes 1000
položek skladem
ihned odesíláme
Doprava nad
20 000,- Kč
zdarma
Zboží
také
na splátky
Nad 10 000,- Kč
slevu na další
nákup
Vzorek látky
zašleme
zdarma
Dočasné
uskladnění
zdarma
Tradice
od roku
1991
Nábytek nás prostě baví!
Online platby
  
  

Produkt byl úspěšně vložen do košíku

Zavřít okno Nákupní košík
Zpracování a ochrana osobních údajů - Eurosedačky.cz | Nejlevnější nábytek za skvělé ceny!

Hlídací pes je služba, která vám umožní sledovat změny ceny a skladové dostupnosti u vámi vybraného zboží.
Stačí zadat vaši e-mailovou adresu a při každé změně ceny, případně při naskladnění zboží, vám pošleme upozornění na Váš e-mail.

Zavřít okno
Zpracování a ochrana osobních údajů - Eurosedačky.cz | Nejlevnější nábytek za skvělé ceny!

Doporučte nás

Vaše jméno a přijmení * E-mail příjemce zprávy *

Zpráva *


Kontrolní otázka:     Kolik je 5 + 3 ?    

    (údaje označené * musí být vyplněny)

Zavřít okno